pl en sk

PENZIÓN KAMEA - NARIADENIA

 

Vedenie Penziónu bude vďačné za dodržiavanie pravidiel, ktorých cieľom je zabezpečenie plynulého chodu prevádzky a spokojnosť návštevníkov.

1. Izba sa prenajíma od 15:00 nastupujúceho dňa a hostia sú povinný opustiť izbu do 10:00 dňa odchodu.

2. Hotelový hosť je povinný vyplniť registračnú kartu po príchode, prečítať si predpisy o objekte a uhradiť pobyt predom.

3. V prípade predčasného odchodu ubytovaných hostí, vedenie nie je povinné vrátiť platbu za dĺžku o ktorý bol pobyt skrátený.

4. Predĺženie pobytu je potrebné oznámiť recepcii najneskôr do 8:00 hod. v deň odchodu. Požiadavka bude vyhodnotená na základe obsadenosti penziónu.

5. Ak hotelový hosť neopustí izbu do 10:00 bez toho aby požiadal o predĺženie pobytu v súlade s podmienkami je povinný zaplatiť za ďalší deň.

6 Hosť je povinný si vziať pri odchode z izby svoju kartu (kľúč) a skontrolovať či zatvoril izbu.

7. V deň odchodu je hosť povinný uhradiť všetky dodatočné platby za služby, ktoré neboli súčasťou prvej platby za pobyt. Pri odchode je povinné odovzdať prístupové karty na recepcii. Pri strate alebo zničení karty sa hosťovi účtuje poplatok vo výške 15 eur za každú kartu.

8. Od 22:00 do 7:00 je povinné dodržiavať nočný kľud.

9. V prípade výhrad týkajúcich sa kvality služieb, oznámte prosím svoju sťažnosť čo najskôr vedeniu, aby mohlo okamžite reagovať.

10. Hosť by mal oznámiť vedeniu penziónu škody hneď po ich zistení.

11. Vedenie Penziónu nezodpovedá za stratu peňazí, cenností alebo predmetov vedeckej alebo umeleckej hodnoty, ak tieto položky nie sú uložené na recepcii.

12. Vedenie penziónu nenesie zodpovednosť za škodu alebo odcudzenie vozidla na parkovisku penziónu (Parkovanie nie je zabezpečené).

13. Hosť je finančne zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo zničenie vybavenia penziónu spôsobené jeho vinou alebo vinou tretej strany, ktorá ho navštívila.

14. Hosť nemôže poskytnúť ubytovanie tretej strane, aj pri predčasnom odchode a od ubytovaní sa.

15. Osoby neregistrované v ubytovacom systéme sa môžu ubytovať v budove penziónu od 10.00 do 22.00 hod.

16. Vedenie penziónu môže odmietnuť rezerváciu hostí, ktorí počas predošlého pobytu nedodržiavali podmienky ubytovania, rušili pobyt ostatným ubytovaným, spôsobili škodu penziónu, alebo bol narušený plynulý chod zariadenia ich vinou.

17. Predmety ponechané v penzióne po odchode hostí budú zaslané ich majiteľovi po ich výzve na ich náklady. Predmety budú uložené v úschovni zariadenia po dobu jedného mesiaca od ich nájdenia.

18. Z dôvodov požiarnej bezpečnosti je prísne zakázané používať v izbách ohrievače, elektrické sporáky a iné podobné elektrické spotrebiče, ktoré nie sú súčasťou vybavenia izieb.

19. V celom objekte je prísne zakázané fajčiť. Porušenie tohto zákazu môže viesť k pokute 50€, prípadne až k okamžitému ukončeniu pobytu hostí bez nároku na vrátenie peňazí.

20. Správanie ubytovaných hostí by malo byť v súlade s pravidlami a nemalo by narúšať ani pobyt ostatným ubytovaným. V prípade takého správania to môže viesť k odmietnutiu poskytovania ďalších služieb bez nároku na vrátenie peňazí.

21. Za deti, ktoré zostanú bez dozoru v penzióne vedenie nezodpovedá. Za prípadnú ujmu na zdraví zodpovedá jeho rodič alebo opatrovník.

22. Sauna môžu využívať iba dospelí. Neplnoleté osoby môžu využívať saunu iba vtedy, ak ju sprevádza dospelá osoba. Hostia využívajúci saunu, sú plne zodpovední za svoj zdravotný stav.

23. Sauna je prístupná ubytovanými hosťom až po zarezervovaní u vedenia penziónu. Je to dodatočná služba, ktorá sa platí samostatne. Sauna je k dispozícii do 22:00.

 

Penzión je povinný poskytnúť:

* podmienky plného a neobmedzeného odpočinku hosťa
* bezpečnosť pobytu a ochrana osobných údajov
* profesionálne a zdvorilé služby
* izbový servis, prípadné vykonanie opráv so súhlasom ubytovaných hostí
* ak nie je možné odstrániť prípadnú chybu v plnej miere, tak snaha vedenie o čo najväčšie zmiernenie nepríjemností.

 

 

Na vyžiadanie hosťa poskytuje hosť bezplatne nasledujúce služby:

* poskytovanie informácií týkajúcich sa pobytu a cestovania
* uskladnenie batožiny registrovanej v hoteli
* uloženie batožiny hostí prichádzajúcich pred hotelovým dňom
* žehlička a žehliaca doska

 

Každý hosť Penziónu, ktorí bezvýhradne prijíma tieto nariadenia, je povinný dodržiavať jeho ustanovenia.

Predpisy sú k dispozícii na webovej stránke: www.kamea.travel.pl a vo všetkých izbách Penziónu.

 

S pozdravom,

Vedenie Penziónu Kamea

Rezervácia Najlepsza cena on line
Príchod
Odchod
Dospelí
Deti